; ; Tilsynsrapport
Gå til hovedindhold

Tilsynsrapport

Her kan du læse om tilsyn af Vibereden

Pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud 2019

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudslovens § 5 mindst hvert andet år. Tilsynet har fokus på den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, samt eventuelle prioriterede indsatser efterleves. Tilsynet har til formål at vurdere, om dagtilbuddet lever op til den gældende lovgivning og de kommunalt fastsatte retningslinjer på dagtilbudsområdet.

Tilsynet foregår som et tilsynsbesøg på ca. 2 timer, som gennemføres af en konsulent fra Børne-undervisningsområdet. Med udgangspunkt i den konkrete hverdag, der observeres og beskrivelser af dagtilbuddets pædagogiske praksis, påbegyndes en dialog. På baggrund af tilsynsbesøget udformes en kortfattet tilsynsrapport, som danner grundlag for det efterfølgende tilsynsmøde. Se nærmere: http://www.ikast-brande.dk/media/9185173/paedagogisk-tilsyn-2019.pdf

Institutionens navn:

Vibereden

Dato for tilsynsbesøget:

12.9.2019

Ansvarlig for det samlede tilsyn: Merete Villsen

 

Tilsynskonsulent: Birgitte Rønnow

 

Institutionsleder:

Anne Dankleff

Deltagere i tilsynsbesøget:

Ressourcepædagog

Sprogfyrtårn

AMR

Øvrige medarbejdere 

  

Sammenfatning

Vibereden fremstår som en meget velorganiseret daginstitution. Der er en struktur, der har høj grad af fokus på børns trivsel og udvikling set i børnehøjde. Der er fokus på naturen og i institutionens særlige rammer ses det, at visionen om ”Natur i børnehøjde” udleves i praksis.  Børn og voksne virker glade for og fortrolige med uderummet som lærings-og legeplads. Der arbejdes aktuelt på at få det grønne flag ift. Grønne Spirer

En nyredigeret personalehåndbog giver et klart blik af ledelsens forventninger til alle personalegrupper og også en tryghed i at ledelsesopgaven er så præcist beskrevet. Viberedens hjemmeside giver et kort, klart og enkelt indblik i institutionens værdier, pædagogiske linje og hverdagspraksis.

 

En række initiativer som har været afprøvet i en projektperiode fx ”Vi lærer sprog” er implementeret og fortsætter, men har fået farve af Viberedens hverdagspraksis. Der har siden sidste tilsyn været implementeret PP. Dette har givet et fundament at snakke om faglighed ud fra. Der sættes krav til at alle skal være aktive med egne praksisfortællinger for at skabe refleksion og ny læring tæt på praksis. Det fremgår af den daglige praksis på alle stuer, på legepladsen, i små grupper, at der er en høj grad af refleksion over egen praksis og hvordan man skaber udviklende læringsrum for alle børn.

Der beskrives fra medarbejder side en stor grad af tillid til personalets kompetencer. Dette giver tryghed, frihed og glæde ved at sætte nye initiativer i værk.

 

1. Arbejdet med den styrkede læreplan og det fælles pædagogiske grundlag

Der arbejdes i Vibereden med implementering af den styrkede læreplan. Der er positiv feedback fra den gruppe, der deltager i kompetenceudvikling. Det styrkede fokus på legen opleves som positivt.

Den samlede personalegruppe arbejder med den styrkede læreplan i det kommende PP-forløb. Rammerne for dette arbejde understøttes stærkt af lederen og ressourcepædagogen. Det beskrives at dette har øget kompetencerne i at observere pædagogisk praksis i en struktureret ramme. Der er fokus på at prioritere PP-arbejdet for at sikre kvalitet og fælles udvikling, selv om institutionen i perioder kan være udfordret ressourcemæssigt

 

2.  Det styrkede fokus på læringsmiljøer hele dagen, organisering i små grupper, legen – børneperspektivet, dannelse

Selv om Vibereden ses som et samlet hus, er der høj grad af fokus på at etablere mindre grupper, når det er muligt. De voksne er gode til at være tæt på børnene og samtidig lade børnenes stemme få indflydelse på både leg og aktiviteter. De voksne deltager i måltidet, i garderoben, omkring bordet på en måde så de både understøtter, viser og giver plads til børnenes initiativ. Der etableres små fælles læringsrum når det er muligt – til samling, før maden og der arbejdes med fx sprog, følelser, social læring. Noget er indlejret i arbejdet med PP.

På forældremøde er der skabt fokus på rutinesituationer som et vigtigt pædagogisk læringsrum (Film fra EMU). Dette har åbnet for en god drøftelse med forældre om at kunne se børnenes egen drivkraft vokse.

 

3. Sprogindsatser

Der har gennem længere tid været arbejdet med ”vi lærer sprog”. Udvalgte elementer er stadig en del af det strukturerede sprogarbejde - især i vuggestuen. Der arbejdes med babytegn og en erfaring om, at det styrker børnenes sproglige udvikling og især har det effekt for to-sprogede børns tilegnelse af verbalsprog.

Der er 2 sprogfyrtårne. Én gennemfører alle sprogvurderinger og understøtter det daglige arbejde med sprogforløb for både hele stuer og mindre børnegrupper. Der er høj grad af visualisering for at understøtte børnenes sproglige udvikling og generelt vurderes det, at der er sket en udvikling i hele Vibereden mod en øget bevidsthed om at tale mere i børnehøjde og sprogets betydning for børnenes udvikling og trivsel.

 

4. Overgange

Der er faste procedurer for overgang fra Vibereden til skoletilbud – besøg, forældremøder.

Der er aftaler om besøg fra dagplejen, når børn skal starte i vuggestuen.

Der er interne procedurer når børn og især forældre går fra vuggestue til børnehave.

De ældste børnehavebørn er samlet i en troldegruppe som arbejder med særlige aktiviteter og besøg på skolen inden skolestart.

 

5. Børn og familier i udsatte positioner

Som udgangspunkt ønsker Vibereden, at alle børn inkluderes i de almindelige fællesskaber. Hvis børn har behov for at blive understøttet særligt i mindre grupper forsøges de at blive etableret. Der kan også kigges på den samlede gruppestruktur for at tilgodese enkelte børns behov.

Alle i personalegruppen er bekendt med guiden omkring Tidlig og Rettidig indsats og den bruges. Der er et godt samarbejde med PPR og den socialfaglige medarbejder. Det er hjælpsom i særlige tilfælde at kunne få hurtig råd og vejledning uden at behøve at afholde møder.

 

Anbefalinger:

Der kan arbejdes videre på at styrke den pædagogiske refleksion omkring måltidet som læringsrum for børnene. Føle, smage, sanse, skabe madmod.

 

Henstillinger:

Der er ingen henstillinger